reklama
cz / EN / esp

Gay křesťané – jsme zatraceni nebo nás čeká milost Boží?

Začíná náš mini seriál na téma Homosexualita vs náboženství. Co například o homosexuálech říká Bible?

reklama

V tomto článku, prvním z mini série „Homosexualita vs náboženství“, jsem se rozhodl napsat o nejdiskutabilnějším tématu novodobé historie. Ani gay, ani křesťan nemohou popřít, že střet těchto dvou světu je nejožehavějším tématem vůbec. Sám, coby gay a křesťan, nemám v otázce tohoto boje jasno. Třeba mi k rozuzlení pomůže následující rozbor.


Opět zdůrazňuji, že jde pouze o můj názor. Jelikož se o situaci gay křesťanů hodně zajímám, můžete zde očekávat spoustu citací. Citace vás v případě zájmu mohou odkázat k úplným zněním pramenů, z nichž jsem pro názor čerpal.

 

Prvně bychom měli hovořit o tom, jaký pohled má na homosexualitu Bible. Většina z vás asi tuší, jakou odpověď dostanete. Byť se může zdát odpověď jednoznačná, vynasnažím se ji maličko „zpochybnit“. Bible se skládá ze dvou části: Starého a Nového Zákona. Proto letmo nakousnu i vztah Židů k LGBT komunitě. V pojetí celé Bible, obzvláště ve Starém Zákoně, je homosexualita hříchem. Nepříjemnou skutečnost dokládají verše – Leviticus 18:22 a 20:13. Nepřímá kritika homosexuality se objevuje také v knize Genesis, převážně verše z kapitol 18 a 19. Podnět k negativnímu hodnocení homosexuality v Genesis dalo vyprávění o hříšných městech – Sodomě a Gomoře. O nečistém životě Sodomy a Gomory se rozhovořoval apoštol Petr ve svém druhém dopise (2. List Petrův 2:6-10) a stejný postoj zastává i Juda (List Judův, verš 7). K homosexualitě se tvrdě staví také apoštol Pavel. V  Listě Římanům považuje obcovaní muže s mužem za zvrhlost (verše 1:24-27). Nepřátelsky ke všem hříšníkům (čili nejen k homosexuálům) mluví Pavel v 1. Listu Korintským 6:9-10. Záhy však vkládá do srdcí hříšníků naději (též 1. List Korintským, verš 6:11). 

 

Pokud bychom chtěli homosexualitu omilostnit, můžeme operovat v Bibli veršem z 2. knihy Samuelovi. Ve verši 1:26 král David píše: „Stýská se mi po tobě, můj bratře Jónatane, byls ke mně pln něhy, tvá láska ke mně byla podivuhodnější nad lásku žen“. Navíc, pročteme-li čtyři novozákonní evangelia, dojdeme k závěru, že i Ježíš miloval své apoštoly neobvyklou láskou (viz. Jan 21:15-17). A co teprve Ježíšův smutek nad mrtvým tělem přítele Lazara (Jan 11:35-36). Můžeme se pouze dohadovat, zda jde o lásku bratrskou, či něco hlubšího.

 

Bible disponuje dvěma pohledy na homosexualitu. Disponuje týmiž pohledy také církev, nebo zastává pouze radikální názor, že jsou homosexuálové předurčeni k cestě do pekla? Ve středověku a novověku uznávala církev pouze jediný postoj: homosexualita je hřích, tudíž míříš do pekla. Ovšem novodobá církev se k pojetí homosexuálů nestaví tak tvrdě. Neustupuje z tvrzení „hříšného homosexuála“, avšak nechává otevřená vrátka k diskuzím oponentů. Zatímco kriticky se církev ke gayům měla v letech 2003 (tehdy byl na biskupa vysvěcen gay Gene Robinson) a 2005 (vydání kontroverzní Instrukce o kněžství a homosexualitě vatikánskou Kongregací), v roce 2014 proběhla římskokatolická synoda, jež se k tématu homosexuality vyjádřila smířlivěji. Ze synody tehdy vzešel revoluční dokument Relatio.

 

Relatio sice odmítalo stejnopohlavní sexuální akt a uzákonění homosexuálních manželství, nicméně o homosexuálech tvrdí, že „ mají mnohé dary a vlastnosti, kterými mohou křesťanské společenství obohatit“. V otázce homosexuálního partnerství se dokument vyjádřil následovně: „Aniž bychom popírali morální problémy, související se svazky homosexuálů, v některých případech jejich vzájemná pomoc ale může poskytnout cennou oporu v životě partnerů.“ Některé církve, podporující práva LGBT menšin dokument vítaly, vnímaly Relatio krokem dopředu. A zdá se, že i současný papež František je LGBT komunitou oblíben. Jíž v létě 2013 se dostal gayům do podvědomí Františkův výrok: Pokud je někdo gay a hledá Boha a má dobrou vůli, kdo jsem já, abych ho soudil?“ Před zhruba dvěma měsíci zase jednomu novináři odpověděl: „Kdo jsme, abychom soudili někoho, kdo je v této situaci, když má dobrou vůli a hledá Boha?“, „Musíme je doprovázet. To je to, co říká katechismus.“ Jenže… Mají pastorové stejný názor? A jak homosexualitu vnímají oni?

 

Všichni pastorové a kněží ve sborech se shodují s Biblí v jednom. Homosexualita je hřích… Ale ne homosexualita jako taková, ale homosexuální chování, čímž se především míní pohlavní styk a nevěra vůči partnerovi. Otec František z libocké farnosti v jednom článku píše, že se mu protiví hanlivé výrazy, jimiž bývá homosexuální menšina mnohdy označována. Na druhé straně však říká, že mnozí to připisují křesťanské nauce. S tím on (a upřímně ani já) nesouhlasí. „Homosexuální sklon nebo stav nepředstavuje vinu, hříšné jednání. Jak zmiňuje dopis k pastoraci homosexuálních osob, adresovaný biskupům již v roce 1986, dispozice ke gay-les orientaci nesmí být zdrojem diskriminace: " Je třeba silně litovat, že homosexuální lidé byli a stále ještě jsou předmětem urážek a násilností. Podobné reakce, když se někde objeví, zaslouží odsouzení církevních pastýřů. Jsou projevem nedostatku úcty k druhým, který porušuje základní zásady, na nichž spočívá spravedlivé občanské soužití." Takovéto nepřijetí může vyvolat osobnostní krizi, vedoucí až k sebevraždám, což jako příklad uvádí i Výzva. Tedy pokud se my křesťané setkáme s podobným zesměšňováním, pohrdáním, měli bychom se takovýchto lidí zastat. Zde souhlasím s textem Výzvy, že Boží láska je tu pro všechny, a dodávám:  pro černochy, asiaty, bělochy, cikány, heterosexuály, transsexuály, homosexuály,…“ (web: vojtechkodet.cz, Výzva křesťanských homosexuálů). Naopak k sexu homosexuálů už tak shovívavý není: „Na druhou stranu se také musíme zmínit o homosexuální aktivitě (činu). Ano, katolická církev tyto sexuální aktivity hodnotí jako morálně nepřípustné. Při zachování úcty, pochopení a přijetí takového člověka nemůžeme z mravního hlediska zůstat neutrální.  Chápeme, rozumíme, jsme milosrdní, ale snažíme se vést jak k lidskému, tak duchovnímu zápasu, i když je to velmi náročné, někdy dokonce skoro nemožné. Ale podobný zápas musí svádět alkoholik, feťák, člověk, který má rád jídlo, ženy, peníze, hrací automaty, …“

 

Stejně rozporuplný postoj mají i zahraniční pastorové. Vyjmenovávat je by bylo otrocké, proto se podívejte na: www.churchleaders.com/daily-buzz/257444-10-well-known-pastors-leaders-respond-question-homosexuality-sin.html. Milosrdnější přístup k menšině projevuje Josef Novák ve článku Homosexuální osoby v církvi. Jedná se výňatek z rozsáhlejšího článku otištěného v „Teologických textech 5/98“. Problematikou homosexuality a křesťanství se věnují četné studie. V Česku vyšla například kniha „Křesťanství a homosexualita: Pokusy o integraci“ od Martina C. Putny. Výčet zahraničních publikací naleznete zde:

http://www.bloggingtheologically.com/2014/08/20/7-books-homosexuality/

a nebo hledejte tady: http://www.christianitytoday.com/ct/2012/november/my-top-5-books-on-homosexuality.html.

 

Co z výše uvedeného vyplývá o gay křesťanech na závěr? Homosexuálové byli od svých hříchů Ježíšem očištění. Boží milost a vstup do Nebeského království platí i pro ně. Nesmí však být svému partnerovi nevěrní. Měli by být oděni v čistotě a neoddávat se neřestem. Sexuální vztah mnohé církve schvalují. Musí jít ale o sex z čisté a pravé lásky. Homosexualita není špatná. Špatný je pouze ten, kdo homosexualitu projevuje činy, které se nelíbí jak Pánu, tak ani Ježíši Kristu. A pokud se někdo domnívá, že gay nemůže mít místo mezi křesťany, pak se plete. V České republice existuje kongregace homosexuálních křesťanů pod názvem Logos. Organizace sídlí v Praze, Brně a Ostravě. A jestli někomu nestačí důvody o Boží milosti vůči gayům, které jsem uvedl, pak ať vzpomene na tyto verše: 1. List Korintským 16:14, 1. List Janův 4:18, Lukáš 6:32 a 1. List Janův 4:7.

 

Závěrem bych chtěl předat jen jedno poselství pro mladé gaye z věřících rodin. Věřte, že Bůh vás miluje takové, jací jste, a jestliže budete žít podle Kristova učení, dojdete milosti. Pro rodiče-křesťany, jejichž dítě je gay, pak doporučuji shlédnout film „Modlitby za Bobbyho“ (2009) anebo se podívejte na následující video.Příštím náboženstvím, které bude stát proti gayům v miniseriálu, bude islám.

Tomáš Masař, foto youtube.com, facebook.com / 23.08.2016
reklama

Komentáře k článku

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme však, aby diskuse měly smysl. Proto vás prosíme, diskutujte slušně a k tématu článku. Příspěvky, které ve slušné a kultivované diskuzi nemají místo, mažeme.

Nový komentár

Radek 31.12.2019
Když se budete píchat do prd.le, tak půjdete do pekla. Když budete zdrženliví, zachráníte se. Každý jeden sexuální styk je vaším oobním rozhodnutím, ne nějakou předem danou nevyhnutností.
Mark 27.07.2019
Gay seznamka www.all4girl.com
reklama

reklama

reklama


Najdete na FreshGayMag