reklama
cz / EN / esp

Gay křesťané – jsme zatraceni nebo nás čeká milost Boží?

Začíná náš mini seriál na téma Homosexualita vs náboženství. Co například o homosexuálech říká Bible?

reklama

V tomto článku, prvním z mini série „Homosexualita vs náboženství“, jsem se rozhodl napsat o nejdiskutabilnějším tématu novodobé historie. Ani gay, ani křesťan nemohou popřít, že střet těchto dvou světu je nejožehavějším tématem vůbec. Sám, coby gay a křesťan, nemám v otázce tohoto boje jasno. Třeba mi k rozuzlení pomůže následující rozbor.


Opět zdůrazňuji, že jde pouze o můj názor. Jelikož se o situaci gay křesťanů hodně zajímám, můžete zde očekávat spoustu citací. Citace vás v případě zájmu mohou odkázat k úplným zněním pramenů, z nichž jsem pro názor čerpal.

 

Prvně bychom měli hovořit o tom, jaký pohled má na homosexualitu Bible. Většina z vás asi tuší, jakou odpověď dostanete. Byť se může zdát odpověď jednoznačná, vynasnažím se ji maličko „zpochybnit“. Bible se skládá ze dvou části: Starého a Nového Zákona. Proto letmo nakousnu i vztah Židů k LGBT komunitě. V pojetí celé Bible, obzvláště ve Starém Zákoně, je homosexualita hříchem. Nepříjemnou skutečnost dokládají verše – Leviticus 18:22 a 20:13. Nepřímá kritika homosexuality se objevuje také v knize Genesis, převážně verše z kapitol 18 a 19. Podnět k negativnímu hodnocení homosexuality v Genesis dalo vyprávění o hříšných městech – Sodomě a Gomoře. O nečistém životě Sodomy a Gomory se rozhovořoval apoštol Petr ve svém druhém dopise (2. List Petrův 2:6-10) a stejný postoj zastává i Juda (List Judův, verš 7). K homosexualitě se tvrdě staví také apoštol Pavel. V  Listě Římanům považuje obcovaní muže s mužem za zvrhlost (verše 1:24-27). Nepřátelsky ke všem hříšníkům (čili nejen k homosexuálům) mluví Pavel v 1. Listu Korintským 6:9-10. Záhy však vkládá do srdcí hříšníků naději (též 1. List Korintským, verš 6:11). 

 

Pokud bychom chtěli homosexualitu omilostnit, můžeme operovat v Bibli veršem z 2. knihy Samuelovi. Ve verši 1:26 král David píše: „Stýská se mi po tobě, můj bratře Jónatane, byls ke mně pln něhy, tvá láska ke mně byla podivuhodnější nad lásku žen“. Navíc, pročteme-li čtyři novozákonní evangelia, dojdeme k závěru, že i Ježíš miloval své apoštoly neobvyklou láskou (viz. Jan 21:15-17). A co teprve Ježíšův smutek nad mrtvým tělem přítele Lazara (Jan 11:35-36). Můžeme se pouze dohadovat, zda jde o lásku bratrskou, či něco hlubšího.

 

Bible disponuje dvěma pohledy na homosexualitu. Disponuje týmiž pohledy také církev, nebo zastává pouze radikální názor, že jsou homosexuálové předurčeni k cestě do pekla? Ve středověku a novověku uznávala církev pouze jediný postoj: homosexualita je hřích, tudíž míříš do pekla. Ovšem novodobá církev se k pojetí homosexuálů nestaví tak tvrdě. Neustupuje z tvrzení „hříšného homosexuála“, avšak nechává otevřená vrátka k diskuzím oponentů. Zatímco kriticky se církev ke gayům měla v letech 2003 (tehdy byl na biskupa vysvěcen gay Gene Robinson) a 2005 (vydání kontroverzní Instrukce o kněžství a homosexualitě vatikánskou Kongregací), v roce 2014 proběhla římskokatolická synoda, jež se k tématu homosexuality vyjádřila smířlivěji. Ze synody tehdy vzešel revoluční dokument Relatio.

 

Relatio sice odmítalo stejnopohlavní sexuální akt a uzákonění homosexuálních manželství, nicméně o homosexuálech tvrdí, že „ mají mnohé dary a vlastnosti, kterými mohou křesťanské společenství obohatit“. V otázce homosexuálního partnerství se dokument vyjádřil následovně: „Aniž bychom popírali morální problémy, související se svazky homosexuálů, v některých případech jejich vzájemná pomoc ale může poskytnout cennou oporu v životě partnerů.“ Některé církve, podporující práva LGBT menšin dokument vítaly, vnímaly Relatio krokem dopředu. A zdá se, že i současný papež František je LGBT komunitou oblíben. Jíž v létě 2013 se dostal gayům do podvědomí Františkův výrok: Pokud je někdo gay a hledá Boha a má dobrou vůli, kdo jsem já, abych ho soudil?“ Před zhruba dvěma měsíci zase jednomu novináři odpověděl: „Kdo jsme, abychom soudili někoho, kdo je v této situaci, když má dobrou vůli a hledá Boha?“, „Musíme je doprovázet. To je to, co říká katechismus.“ Jenže… Mají pastorové stejný názor? A jak homosexualitu vnímají oni?

 

Všichni pastorové a kněží ve sborech se shodují s Biblí v jednom. Homosexualita je hřích… Ale ne homosexualita jako taková, ale homosexuální chování, čímž se především míní pohlavní styk a nevěra vůči partnerovi. Otec František z libocké farnosti v jednom článku píše, že se mu protiví hanlivé výrazy, jimiž bývá homosexuální menšina mnohdy označována. Na druhé straně však říká, že mnozí to připisují křesťanské nauce. S tím on (a upřímně ani já) nesouhlasí. „Homosexuální sklon nebo stav nepředstavuje vinu, hříšné jednání. Jak zmiňuje dopis k pastoraci homosexuálních osob, adresovaný biskupům již v roce 1986, dispozice ke gay-les orientaci nesmí být zdrojem diskriminace: " Je třeba silně litovat, že homosexuální lidé byli a stále ještě jsou předmětem urážek a násilností. Podobné reakce, když se někde objeví, zaslouží odsouzení církevních pastýřů. Jsou projevem nedostatku úcty k druhým, který porušuje základní zásady, na nichž spočívá spravedlivé občanské soužití." Takovéto nepřijetí může vyvolat osobnostní krizi, vedoucí až k sebevraždám, což jako příklad uvádí i Výzva. Tedy pokud se my křesťané setkáme s podobným zesměšňováním, pohrdáním, měli bychom se takovýchto lidí zastat. Zde souhlasím s textem Výzvy, že Boží láska je tu pro všechny, a dodávám:  pro černochy, asiaty, bělochy, cikány, heterosexuály, transsexuály, homosexuály,…“ (web: vojtechkodet.cz, Výzva křesťanských homosexuálů). Naopak k sexu homosexuálů už tak shovívavý není: „Na druhou stranu se také musíme zmínit o homosexuální aktivitě (činu). Ano, katolická církev tyto sexuální aktivity hodnotí jako morálně nepřípustné. Při zachování úcty, pochopení a přijetí takového člověka nemůžeme z mravního hlediska zůstat neutrální.  Chápeme, rozumíme, jsme milosrdní, ale snažíme se vést jak k lidskému, tak duchovnímu zápasu, i když je to velmi náročné, někdy dokonce skoro nemožné. Ale podobný zápas musí svádět alkoholik, feťák, člověk, který má rád jídlo, ženy, peníze, hrací automaty, …“

 

Stejně rozporuplný postoj mají i zahraniční pastorové. Vyjmenovávat je by bylo otrocké, proto se podívejte na: www.churchleaders.com/daily-buzz/257444-10-well-known-pastors-leaders-respond-question-homosexuality-sin.html. Milosrdnější přístup k menšině projevuje Josef Novák ve článku Homosexuální osoby v církvi. Jedná se výňatek z rozsáhlejšího článku otištěného v „Teologických textech 5/98“. Problematikou homosexuality a křesťanství se věnují četné studie. V Česku vyšla například kniha „Křesťanství a homosexualita: Pokusy o integraci“ od Martina C. Putny. Výčet zahraničních publikací naleznete zde:

http://www.bloggingtheologically.com/2014/08/20/7-books-homosexuality/

a nebo hledejte tady: http://www.christianitytoday.com/ct/2012/november/my-top-5-books-on-homosexuality.html.

 

Co z výše uvedeného vyplývá o gay křesťanech na závěr? Homosexuálové byli od svých hříchů Ježíšem očištění. Boží milost a vstup do Nebeského království platí i pro ně. Nesmí však být svému partnerovi nevěrní. Měli by být oděni v čistotě a neoddávat se neřestem. Sexuální vztah mnohé církve schvalují. Musí jít ale o sex z čisté a pravé lásky. Homosexualita není špatná. Špatný je pouze ten, kdo homosexualitu projevuje činy, které se nelíbí jak Pánu, tak ani Ježíši Kristu. A pokud se někdo domnívá, že gay nemůže mít místo mezi křesťany, pak se plete. V České republice existuje kongregace homosexuálních křesťanů pod názvem Logos. Organizace sídlí v Praze, Brně a Ostravě. A jestli někomu nestačí důvody o Boží milosti vůči gayům, které jsem uvedl, pak ať vzpomene na tyto verše: 1. List Korintským 16:14, 1. List Janův 4:18, Lukáš 6:32 a 1. List Janův 4:7.

 

Závěrem bych chtěl předat jen jedno poselství pro mladé gaye z věřících rodin. Věřte, že Bůh vás miluje takové, jací jste, a jestliže budete žít podle Kristova učení, dojdete milosti. Pro rodiče-křesťany, jejichž dítě je gay, pak doporučuji shlédnout film „Modlitby za Bobbyho“ (2009) anebo se podívejte na následující video.Příštím náboženstvím, které bude stát proti gayům v miniseriálu, bude islám.

Tomáš Masař, foto youtube.com, facebook.com / 23.08.2016
reklama

Komentáře k článku

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme však, aby diskuse měly smysl. Proto vás prosíme, diskutujte slušně a k tématu článku. Příspěvky, které ve slušné a kultivované diskuzi nemají místo, mažeme.

Nový komentár

Mark 27.07.2019
Gay seznamka www.all4girl.com
reklama

reklama

reklama


Najdete na FreshGayMag